1. Hva er franchise?

Franchise er en driftsmetode som stadig flere virksomheter og mennesker kommer i kontakt med. Franchise som metode griper stadig om seg. I USA regner en med at over 50 % av all varehandel skjer gjennom franchisesystemer. I Norge estimerer vi andelen til ca. 15–20 %, basert på en undersøkelse fra 2004. Moderne franchise, etter siste verdenskrig, startet med hurtigmatmarkedet og spredte seg til varehandelen og servicenæringer. I dag benyttes franchise innen alle typer virksomheter, fra produksjon, varehandel og servicenæringer til offentlige og private tjenester. Selv om franchise er blitt utbredt som driftsmetode, inngår ikke franchise som et fag i det norske utdanningssystemet. Dette er noe av grunnen til at kunnskapen omkring hva franchise er, er liten, og oppfatningene er til dels meget sprikende. For å lykkes med franchise som driftsmetode er det en rekke grunnleggende forutsetninger som må være tilstede, både på det praktiske plan og gjennom holdninger til samarbeid.

Franchise er ingen vitenskap, men en metode, eller et sett av metoder, for å utvikle forretningsdrift. Metodene som benyttes i franchise, henter kunnskap fra flere fag innen ledelse, økonomi, logistikk og ikke minst psykologi. På den ene side bygger franchise på tydelige og dokumenterte elementer, og på den annen side på samarbeid mellom mennesker, dvs. mellom ulike parter som har de samme målsettingene.

Forfatteren har gjennom praktisk drift, gjennom konsulentarbeid med mer enn hundre franchisesystemer, gjennom å delta på internasjonale kurs og seminarer og gjennom å lese en rekke internasjonale franchisebøker, bygd opp kunnskap om, en forståelse for samt systematikk for utvikling og drift av franchisesystemer. Hvert enkelt franchisesystem har sine egne suksessfaktorer, og for å kunne forstå og videreformidle franchise er det viktig å kunne identifisere disse.

Fordi franchise som fag og metode ikke er belagt med vitenskapelig forskning og ikke er utbredt i utdannelsessystemet, har vi kvalitetssikret en rekke begreper og datagrunnlag. Et interessant funn vi gjorde, var begrepet franchises etymologi. Det er tidligere ment at begrepet kom fra rettighet, men solide kilder innen Norsk språkråd kan føre begrepet tilbake til den franske opprinnelsen, som betyr fri eller frihet.
Den frihet som opprinnelsen til begrepet gir uttrykk for, danner også basis for driftsmetoden franchise. Hele grunnlaget for franchise ligger i å utvikle en modell for forretningsdrift og partnerskap på en etisk forsvarlig måte.
Gjort på riktig måte kan franchise sette mennesker «fri» til å drive sin egen virksomhet, «fri» fra en byråkratisk organisasjon, «fri» fra urimelige sjefer. Denne friheten gjelder både franchisetaker og franchisegiver. Den friheten som franchisesystemet fremmer må, som ellers i et moderne samfunn, ha tydelige rammer og kjøreregler, ellers ville det resultere i anarki.